KOMPLEKSOWY REMONT DACHU WRAZ Z WYMIANĄ ORYNNOWANIA, WYŁAZU DACHOWEGO, ORAZ NAPRAWĄ KOMINÓW

Zamawiający - Kobierzycki Ośrodek Kultury wraz z Małą Wspólnotą Mieszkaniową informują, że w wyniku postępowania o wartości niższej niż 130 000,00 zł netto prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu złożyła firma Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Wawrzyniak

Termin składania ofert: 10.03.2023 r.

Negocjacje: maksymalnie dwa tygodnie od momentu zakończenia zbierania ofert


Nazwa zamawiającego:

Mała Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce

oraz

Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 KobierzyceMiejsce i sposób składania ofert:

WSPÓLNA CHATA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów

lub

Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce

Adres email, na który należy wysłać ofertę:

biuro@wspolnachata.pl lub eliebig@kultura-kobierzyce.pl


Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania:

669 013 437

Kategoria ogłoszenia:

  • Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych (kod CPV: 45211000-9)
  • Wykonywanie pokryć dachowych (kod CPV: 45261210-9)

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: dolnośląskie, Powiat: wrocławski, Miejscowość: Kobierzyce


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia:

Wykonanie kompleksowej naprawy pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi: remont kominów, wymiana orynnowania i rur spustowych oraz wymiana wyłazu dachowego.


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu dachu na budynku wielorodzinnym z lokalami użytkowymi, a w szczególności:

· Położenie nowego pokrycia dachowego w technologii papy termozgrzewalnej o grubości min. 5,2mm: przygotowanie obecnego pokrycia do położenia nowej warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia przez: wyrównanie powierzchni, mechaniczne zamontowanie („zakołkowanie”) istniejącego pokrycia, pozbycie się widocznych uszkodzeń, umycie i zagruntowanie, położenie papy wierzchniego krycia (modyfikowana z osnową z włókniny poliestrowej) z zastosowaniem zakładów min. 12cm i wytopami na całej długości połączeń;

· Naprawa 12 szt. kominów: odkucie odparzonych tynków, zabezpieczenie siatką, ponowne otynkowanie, naprawa czap kominowych (rozbiórka uszkodzonych i stworzenie nowych, uzupełnienie uszkodzeń, zabezpieczenie narożników przez montaż kątowników), zagruntowanie czap i kominów, malowanie;

· Wymiana wyłazu dachowego na świetlik wraz z pracami towarzyszącymi: demontaż starego wyłazu, przygotowanie pod montaż nowego wyłazu – skucie betonu niezbrojonego, skucie wewnętrznych tynków (jeżeli będzie konieczne), montaż świetlika ocieplonego o współczynniku przenikania ciepła max. 1,3 [W/(m2*K)], wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym, obróbka wyłazu papą termozgrzewalną, uzupełnienie tynków wewnętrznych i ich przetarcie (jeżeli będzie konieczne);

· Wymiana rynien i rur spustowych wraz z pracami towarzyszącymi: rozebranie rynien i rur spustowych z PCV, wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów nad i pod-rynnowych z blachy ocynkowanej, montaż rynien, koszy zbiornikowych i rur spustowych ocynkowanych, montaż nowych haków rynnowych, obejm i haków rur spustowych;

·  Usunięcie wszystkich odpadów powstałych podczas prac remontowych;

· Przekazanie kart technicznych wykorzystywanych materiałów – wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.


Termin wykonania zamówienia:

Marzec – Wrzesień 2023 r.


Informacje dodatkowe:

· Potencjalny wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającymi.

· Umowa trójstronna: Wykonawca, Zamawiający I – Mała Wspólnota Mieszkaniowa, Zamawiający II – Kobierzycki Ośrodek Kultury.

·  Każdy z Zamawiających wyznaczy inspektora nadzoru.

· 
Płatność po zakończeniu prac w terminie do 30 dni od podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktur. Dla każdego z Zamawiających Wykonawca wystawi odrębną fakturę. Nie przewiduje się wystawiania faktur częściowych za wykonanie części prac.


Rękojmia i gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimalny okres 36 miesięcy. Prace budowlane objęte 5-letnią rękojmią.


Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

·   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia.

· Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech zamówień wykonania robót budowlanych (dekarskich) na obiekcie o dachu płaskim krytym papą termozgrzewalną. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych robót”.

·   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. W niniejszym zamówieniu Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych i technicznych
innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji:

1.       Kryteria formalne:

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych jeżeli:

a)       Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanych parametrów technicznych,

b)     Okres oferowane gwarancji jest krótszy niż 36 miesięcy.

 

2. Kryteria punktowe:

a.       Kryterium 1:

Cena – waga punktowa 50%

Sposób oceny oferty:

Maksymalna ilość punktów -  50 – 50pkt zostanie przyznane ofercie z najniższą ceną a każda kolejna, z wyższą ceną oferta otrzyma punkty wyliczone zgodnie z poniżej zaprezentowaną procedurą:

Z – liczba punktów za kryterium cena,

Cmin – najniższa cena ofertowa wskazana w ofertach spełniających kryteria,

Co -  cena ofertowa rozpatrywanej oferty,

Z = (Cmin/Co)x50

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie. Podana kwota powinna być kwotą netto ze względu na różne stawki VAT obowiązujące Zamawiających wraz z podatkiem VAT. Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

b.     Kryterium 2:

Gwarancja – waga punktowa 30%

Sposób oceny oferty:

Maksymalna liczba punktów – 30. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonej w treści oferty deklaracji Oferenta o terminie na jaki udziela gwarancji. Oferty
z gwarancją poniżej 36 miesięcy, zgodnie z pkt 1) zostaną odrzucone. Za udzielenie gwarancji zostanie przyznane max. 30 pkt, liczone zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą:

36 miesięcy- 6 pkt

37 – 60 miesięcy – 12 pkt

61 – 84 miesięcy – 18 pkt

84 – 120 miesięcy – 24 pkt

121 miesięcy ≤ - 30 pkt

 c.   Kryterium 3:

Doświadczenie – waga punktowa 20%

Sposób oceny oferty:

Liczba punktów – 20. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonej w treści oferty deklaracji Oferenta o wykonanych wcześniej podobnych zakresem pracach budowlanych (załącznik nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy (referencje). Za doświadczenie zostanie przyznane max. 20 pkt, liczone zgodnie z poniższą procedurą:

Y – liczba punktów za doświadczenie

Do – doświadczenie wykazane przez Oferenta

Domax – maksymalne doświadczenie wykazane we wszystkich złożonych ofertach (liczba zrealizowanych inwestycji)

Y = (Do/Domax)x20

3.   Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria z pkt 1. oraz uzyska największą ilość punktów według kryteriów z pkt 2.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI: