Remont elewacji budynku wielorodzinnego wpisanego do
rejestru zabytków decyzją nr A/1442/477/W

Nazwa zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wodna 5, Strzelin

Termin składania ofert: 28.02.2022 r.
Negocjacje: dwa tygodnie od momentu zakończenia zbierania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
WSPÓLNA CHATA Katarzyna Adamiszyn, ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów

Adres email, na który należy wysłać ofertę:
biuro@wspolnachata.pl

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania:
669 013 437

Kategoria ogłoszenia:
Roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia:
Cel zamówienia:
Wykonanie remontu elewacji budynku wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1442/477/W.

Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku zgodnie z projektem i wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w szczególności:

 • Remont elewacji z zachowaniem, naprawą i odtworzeniem wystroju,
 • Oczyszczenie i naprawa drewnianego gzymsu wieńczącego z konsolami,
 • Oczyszczenie i naprawa metalowych balustrad i żeliwnych wsporników balkonów, na jednym z balkonów wymiana belki nośnej i naprawa płyty balkonowej,
 • Sporządzenie planu „bioz” przez kierownika budowy (w przypadku Wykonawcy, który dysponuje osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi)
 • Elementy towarzyszące - rusztowania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt stanowiący załącznik do zapytania.

3.Potencjalny wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.


Kod CPV: 45000000-7

Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane


Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

 a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

 b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia.

 c. Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednego zlecenia wykonania robót budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych robót”.

 d. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 e.  Dodatkowo punktowani (10pkt) będą wykonawcy, którzy dysponują osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zgodnie z wymogami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282, 782), czyli osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami określone w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782), która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Dodatkowe punkty zostaną przyznane jeżeli Wykonawca złoży z ofertą wypełniony załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego „Wykaz personelu i jego kwalifikacji zawodowych” (dotyczy kierownika budowy).

2. W niniejszym zamówieniu Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych i technicznych innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Ocena oferty:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji:

1. Kryteria formalne:

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych jeżeli:

 a) Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanych parametrów technicznych,

 b)     Okres oferowane gwarancji jest krótszy niż 36 miesięcy.


 2. Kryteria punktowe:

 • Kryterium 1:

Cena – waga punktowa 35%

Sposób oceny oferty:

Maksymalna ilość punktów -  35. 35 pkt zostanie przyznane ofercie z najniższą ceną a każda kolejna, z wyższą ceną oferta otrzyma punkty wyliczone zgodnie z poniżej zaprezentowaną procedurą:

Z – liczba punktów za kryterium cena,

Cmin – najniższa cena ofertowa wskazana w ofertach spełniających kryteria

Co – cena ofertowa rozpatrywanej oferty

Z = (Cmin/Co)x35

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 • Kryterium 2:

Gwarancja – waga punktowa 35%

Sposób oceny oferty:

Maksymalna liczba punktów – 35. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonej w treści oferty deklaracji Oferenta o terminie na jaki udziela gwarancji. Oferty z gwarancją poniżej 36 miesięcy, zgodnie z pkt 1) zostaną odrzucone. Za udzielenie gwarancji zostanie przyznane max. 35 pkt, liczone zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą:

X – liczba punktów za okres gwarancji

Go – okres gwarancji zaproponowany przez oferenta

Gomax – maksymalny okres gwarancji ze wszystkich złożonych ofert

X = (Go/Gomax)x35

 • Kryterium 3:

Doświadczenie – waga punktowa 30%

Sposób oceny oferty:

Liczba punktów – 30. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonej w treści oferty deklaracji Oferenta o wykonanych wcześniej podobnych pracach budowlanych (załącznik nr 2), mile widziane referencje poprzednich klientów. Za doświadczenie zostanie przyznane max. 30 pkt, liczone zgodnie z poniższą procedurą:

Y – liczba punktów za doświadczenie

Do – doświadczenie wykazane przez Oferenta

Domax – maksymalne doświadczenie wykazane we wszystkich złożonych ofertach (liczba zrealizowanych inwestycji)

Y = (Do/Domax)x30

 • Kryterium 4:

Osoba kierownika budowy – waga punktowa 10 (punkty dodatkowe)

Sposób oceny oferty:

Liczba punktów – 10. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonego załącznika nr 3, liczone zgodnie z poniższą procedurą:

 • Wykazana w załączniku osoba z uprawnieniami kierownika budowy spełniająca wymogi ustawowe – 10 pkt
 • Nie wykazana w załączniku osoba z uprawnieniami kierownika budowy lub wykazana osoba nie spełnia wymogów ustawowych – 0 pkt

Harmonogram realizacji zamówienia i płatności:

Realizacja zamówienia zaplanowana jest w trzech etapach w latach 2022-2025. Płatności po każdym z etapów w terminie 14-stu dni od wystawienia faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI: