KOMPLEKSOWY REMONT DACHU WRAZ Z WYMIANĄ ORYNNOWANIA, WYŁAZU DACHOWEGO, OPIERZEŃ OGNIOMURÓW ORAZ NAPRAWĄ KOMINÓW I IMPREGNACJĄ WIĘŹBY DACHOWEJ

Termin składania ofert: 01.03.2023 r.

Negocjacje: maksymalnie dwa tygodnie od momentu zakończenia zbierania ofert


Nazwa zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa CICHY KĄCIK, ul. Romana Zmorskiego 15, 55-050 Sobótka


Miejsce i sposób składania ofert:

WSPÓLNA CHATA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów


Adres email, na który należy wysłać ofertę:

biuro@wspolnachata.pl


Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania:

669 013 437

Kategoria ogłoszenia:

  • Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych (kod CPV: 45211000-9)
  • Wykonywanie pokryć dachowych (kod CPV: 45261210-9)

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: dolnośląskie, Powiat: wrocławski, Miejscowość: Sobótka


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia:

Wykonanie kompleksowej naprawy pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi: remont kominów, wymiana orynnowania, wyłazu dachowego oraz opierzeń ogniomurów, impregnacja drewnianej konstrukcji.


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu dachu na budynku wielorodzinnym a w szczególności:

· Wykonanie nowego pokrycia dachowego w technologii HYDRONYLON®: przygotowanie obecnego pokrycia do położenia nowego pokrycia przez wyrównanie powierzchni, ewentualne wzmocnienie mocowania istniejącego pokrycia papowego, naprawa widocznych uszkodzeń istniejącego pokrycia, umycie i zagruntowanie aktualnego pokrycia, położenie pokrycia w systemie HYDRONYLON® HP

· Naprawa 8 szt. Kominów (41 szt. przewodów): odkucie odparzonych tynków, ponowne otynkowanie i zatopienie siatki, naprawa czap kominowych (rozbiórka uszkodzonych i wykonanie nowych, uzupełnienie uszkodzeń, zabezpieczenie narożników przez montaż kątowników), zagruntowanie czap i kominów, malowanie;

· Wymiana wyłazu dachowego na świetlik wraz z pracami towarzyszącymi: demontaż starego wyłazu, montaż świetlika ocieplonego o współczynniku przenikania ciepła max. 1,3 [W/(m2*K)]-wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym; obróbka wyłazu papą termozgrzewalną, obróbka otworu (w razie potrzeby);

· Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek ogniomurów wraz z pracami towarzyszącymi: demontaż rynien i rur spustowych stalowych oraz haków i pasa nadrynnowego; demontaż istniejących obróbek ogniomurów (ewentualne naprawy murarskie ogniomurów), montaż nowych: haków rynnowych, rynien ocynkowanych, lejów i rur spustowych z uchwytami oraz pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej; montaż nowych obróbek blaszanych ogniomurów (ocynk).

· Impregnacja drewnianych elementów konstrukcji dachu (dostęp ze strychu).

· Usunięcie wszystkich odpadów powstałych podczas prac remontowych;

·Przekazanie kart technicznych wykorzystywanych materiałów – wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.


Termin wykonania zamówienia:

Kwiecień – Sierpień 2023 r.


Informacje dodatkowe:

· Potencjalny wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

·  Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru.

·
Płatność po zakończeniu prac w terminie do 30 dni od podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury.


Rękojmia i gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimalny okres 60 miesięcy. Prace budowlane objęte 5-letnią rękojmią.


Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

·   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia.

·   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. W niniejszym zamówieniu Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych i technicznych innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji:

1. Kryteria formalne:

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych jeżeli:

a) Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanych parametrów technicznych,

b)  Okres oferowane gwarancji jest krótszy niż 60 miesięcy.

 

2. Kryteria punktowe:

a.  Kryterium 1:

Cena – waga punktowa 40%

Sposób oceny oferty:

Maksymalna ilość punktów -  40. 40 pkt zostanie przyznane ofercie z najniższą ceną a każda kolejna, z wyższą ceną oferta otrzyma punkty wyliczone zgodnie z poniżej zaprezentowaną procedurą:

Z – liczba punktów za kryterium cena,

Cmin – najniższa cena ofertowa wskazana w ofertach spełniających kryteria

Co -  cena ofertowa rozpatrywanej oferty

Z = (Cmin/Co)x40

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

b. Kryterium 2:

Gwarancja – waga punktowa 60%

Sposób oceny oferty:

Maksymalna liczba punktów – 60. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonej w treści oferty deklaracji Oferenta o terminie na jaki udziela gwarancji. Oferty z gwarancją poniżej 60 miesięcy, zgodnie z pkt 1) zostaną odrzucone. Za udzielenie gwarancji zostanie przyznane max. 60 pkt, liczone zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą:

X – liczba punktów za okres gwarancji

Go – okres gwarancji zaproponowany przez oferenta

Gomax – maksymalny okres gwarancji ze wszystkich złożonych ofert

X = (Go/Gomax)x60


3. Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria z pkt 1. oraz uzyska największą ilość punktów według kryteriów z pkt 2.


Załączniki:

1. Opis stanu istniejącego

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI: