ZAPROJEKTOWANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ, INSTALACJI C.O. 
ORAZ SYSTEMU CWU

Termin składania ofert: 20.05.2022 r.

Negocjacje: maksymalnie dwa tygodnie od momentu zakończenia zbierania ofert


Nazwa zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stawowa 48, 55-080 Mokronos Dolny

Miejsce i sposób składania ofert:

WSPÓLNA CHATA Katarzyna Adamiszyn, ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów

Adres email, na który należy wysłać ofertę:

biuro@wspolnachata.pl


Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania:

669 013 437

Kategoria ogłoszenia:

Projektowanie, roboty budowlane i instalacyjne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie, Powiat: wrocławski, Miejscowość: Mokronos DolnyOpis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia:

Wykonanie projektu modernizacji kotłowni oraz instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym wpisanym do ewidencji zabytków.

Wykonanie projektu systemu C.W.U. w budynku wielorodzinnym wpisanym do ewidencji zabytków .


Przedmiot zamówienia:

 I.           Zamówienie podzielono na części:

1.         Część pierwsza:

a.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym wpisanym do ewidencji zabytków, a w szczególności:

·      Opracowanie projektu kotłowni gazowej w miejsce istniejącej kotłowni węglowej oraz modernizacji instalacji C.O. z uwzględnieniem przystosowania instalacji do montażu liczników ciepła, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ekspertyz, uzgodnień (w tym akceptacji konserwatora zabytków), decyzji, ew. odstępstw w branżach, opinii, warunków (w tym wystąpienie do PGNiG o zmianę warunków przyłącza) itp.

·         Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i wizji lokalnej

·         Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz jej uzyskanie

·         Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
  

2.       Część druga:

a.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu instalacji C.W.U.
w budynku wielorodzinnym wpisanym do ewidencji zabytków:

·         Zaprojektowanie systemu C.W.U. z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do mieszkań oraz montażem liczników ciepłej wody wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ekspertyz, uzgodnień (w tym akceptacji konserwatora zabytków), decyzji, ew. odstępstw w branżach, opinii, warunków itp.

·         Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i wizji lokalnej

·         Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz jej uzyskanie

·         Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia tylko w części pierwszej.Termin wykonania zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, warunków i innych opinii (w tym akceptacji  konserwatora zabytków) oraz złożeniem wniosku w imieniu Zamawiającego do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 180 dni od daty zawarcia umowy.Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

1.         Projekty budowlane – 3 komplety w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Starostwie Powiatowym) i w formie elektronicznej w formacie PDF

2.         Kosztorysy inwestorskie uproszczone w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej – kosztorysy w formacie PDF oraz zestawienie kosztorysów w programie Excel.

3.         Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż w 2 kompletach
w wersji papierowej i elektronicznej – w formacie PDF i programie Word.

 

Informacje dodatkowe

1.       Potencjalny wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

2.       Obiekt wpisany jest do Ewidencji Zabytków.

3.       W trakcie wykonywania dokumentacji należy uzgadniać przyjęte rozwiązania z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

4.       Wykonawca zobowiązany jest protokołować uzgodnienia z ew. spotkań i przekazywać je wszystkim uczestnikom.

5.       Ostateczna postać dokumentacji ma być zatwierdzona (pisemna akceptacja dokumentacji) przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

6.       Wszelkie płatności z tytułu uzyskania opinii, uzgodnień, odstępstw, ekspertyz, decyzji, zajęć terenu, inwentaryzacji geodezyjnej, itp. ponosi wykonawca.Rękojmia i gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową, której termin biegnie od dnia pozytywnego odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru robót bez uwag.

Kod CPV: 71321200-6

Nazwa kodu CPV: Usługi projektowania systemów grzewczych

Kod CPV: 71320000-7  

Nazwa kodu CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV: 45000000-7

Opis warunków udziału w postępowaniu.

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

a.       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

b.       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia.

c.       Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zamówień wykonania robót budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży w ofercie wypełniony załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych robót”.

d.       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. W niniejszym zamówieniu Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych i technicznych
innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji:

1.       Kryteria formalne:

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych jeżeli:

a)       Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanych parametrów technicznych,

b)     Okres oferowane gwarancji jest krótszy niż 36 miesięcy.

 

2.       Kryteria punktowe:

a.       Kryterium 1:

Cena – waga punktowa 40%Sposób oceny oferty:

Maksymalna ilość punktów -  40. 40 pkt zostanie przyznane ofercie z najniższą ceną
a każda kolejna, z wyższą ceną oferta otrzyma punkty wyliczone zgodnie z poniżej zaprezentowaną procedurą:

Z – liczba punktów za kryterium cena,

Cmin – najniższa cena ofertowa wskazana w ofertach spełniających kryteria

Co -  cena ofertowa rozpatrywanej oferty

Z = (Cmin/Co)x40

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

b.     Kryterium 2:

Gwarancja – waga punktowa 30%

Sposób oceny oferty:

Maksymalna liczba punktów – 30. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonej w treści oferty deklaracji Oferenta o terminie na jaki udziela gwarancji. Oferty
z gwarancją poniżej 36 miesięcy, zgodnie z pkt 1) zostaną odrzucone. Za udzielenie gwarancji zostanie przyznane max. 35 pkt, liczone zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą:

X – liczba punktów za okres gwarancji

Go – okres gwarancji zaproponowany przez oferenta

Gomax – maksymalny okres gwarancji ze wszystkich złożonych ofert

X = (Go/Gomax)x30

c.       Kryterium 3:

Doświadczenie – waga punktowa 30%

Sposób oceny oferty:

Liczba punktów – 30. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonej w treści oferty deklaracji Oferenta o wykonanych wcześniej podobnych pracach budowlanych (załącznik nr 2), mile widziane referencje poprzednich klientów. Za doświadczenie zostanie przyznane max. 30 pkt, liczone zgodnie z poniższą procedurą:

 

Y – liczba punktów za doświadczenie

Do – doświadczenie wykazane przez Oferenta

Domax – maksymalne doświadczenie wykazane we wszystkich złożonych ofertach (liczba zrealizowanych inwestycji)

Y = (Do/Domax)x30

3.       Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria z pkt 1. oraz uzyska największą ilość punktów według kryteriów z pkt 2.

Załączniki:

  1. Opis stanu istniejącego
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  3. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 2

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI: