KOMPLEKSOWY REMONT KOMINÓW

Termin składania ofert: 25.08.2023 r.

Negocjacje: maksymalnie dwa tygodnie od momentu zakończenia zbierania ofert


Nazwa zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa CICHY KĄCIK, ul. Romana Zmorskiego 15, 55-050 Sobótka


Miejsce i sposób składania ofert:

WSPÓLNA CHATA Sp. z o.o., ul. Wrocławska 5, 57-160 Borów


Adres email, na który należy wysłać ofertę:

biuro@wspolnachata.pl


Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie zapytania:

669 013 437

Kategoria ogłoszenia:

  • Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych (kod CPV: 45211000-9)

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: dolnośląskie, Powiat: wrocławski, Miejscowość: Sobótka


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia:

Wykonanie kompleksowej naprawy kominów wraz z robotami towarzyszącymi.


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu 8 szt. kominów na budynku wielorodzinnym a w szczególności:

· Odkucie odparzonych tynków;

· Ponowne otynkowanie i zatopienie siatki;

· Naprawa czap kominowych (rozbiórka uszkodzonych i wykonanie nowych, uzupełnienie uszkodzeń, zabezpieczenie narożników przez montaż kątowników);

· Zagruntowanie czap i kominów;

· Malowanie (ew. zabezpieczenie w systemie płynnej gumy);

· Usunięcie wszystkich odpadów powstałych podczas prac remontowych;

· Przekazanie kart technicznych wykorzystywanych materiałów – wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.


Termin wykonania zamówienia:

Wrzesień 2023 r.


Informacje dodatkowe:

· Potencjalny wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

·
Płatność po zakończeniu prac w terminie do 30 dni od podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury.


Rękojmia i gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimalny okres 60 miesięcy. Prace budowlane objęte 5-letnią rękojmią.


Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

· Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

·   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia.

· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. W niniejszym zamówieniu Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych i technicznych innych podmiotów, jednak wówczas musi przedstawić pisemnie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.